นายชยากร ผลกล้า ที่สอบผ่านการป้องกันสารนิพนธ์

นายชยากร ผลกล้า ที่สอบผ่านการป้องกันสารนิพนธ์


Congratulations !!! ขอเเสดงความยินดีกับ

🎈นายชยากร ผลกล้า รหัสนักศึกษา 6310121014 ที่สอบผ่านการป้องกันสารนิพนธ์ ในวันที่ 30 มีนาคม 2565
🎈หัวข้อสารนิพนธ์ : การเพิ่มประสิทธิภาพงานแจ้งซ่อมอุปกรณ์สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีเว็บกรณีศึกษา คลังสินค้าของบริษัทในกลุ่มร้านสะดวกซื้อ
ภายในนิคมอุตสาหกรรม ภาคใต้
(Web Technologies Improve Corrective Maintenance Efficiency:
Case Study in Convenience Store Warehouse at Southern Region Industrial Estate Songkhla Province)
🎈อาจารย์ทีปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์
ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูรีนา มะตาหยง
เเละ ดร. อนันท์ ชกสุริวงศ์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *