แจ้งเปลี่ยนแปลงวันส่งเอกสารเกี่ยวกับเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันส่งเอกสารเกี่ยวกับเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา เพื่อสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ให้ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *