นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระบบเปิดให้ชำระค่าธรรมการศึกษา

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระบบเปิดให้ชำระค่าธรรมการศึกษาตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และกำหนดการลงทะเบียนเรียน 1 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ การเรียนการสอนและการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ไปแล้วนั้น และเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าเรียนของนักศึกษาตามที่คณะกำหนด ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จึงขอชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
ช่วงเวลาในการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2564 จะแบ่งช่วงการลงทะเบียนเป็น 3 กลุ่มคือ
1. กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าเรียนตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ระบบเปิดให้ชำระค่าธรรมการศึกษาตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันที่ 1 – 14 พฤศจิกายน 2564 โดยมีคณะที่เปิดเรียนในเบื้องต้น ดังนี้
– คณะพยาบาลศาสตร์
– คณะเภสัชศาสตร์
– คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2. กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าเรียนตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ระบบเปิดให้ชำระค่าธรรมการศึกษาตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป และกำหนดการลงทะเบียนเรียน ดังนี้
– ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป ลงทะเบียนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 08.30 – 23.59 น.)
– ชั้นปีที่ 3 ลงทะเบียนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 08.30 – 23.59 น.)
– ชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 08.30 – 23.59 น.)
– ชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 08.30 – 23.59 น.)
– รอบรวม ลงทะเบียนวันที่ 26 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
3. กลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระบบเปิดให้ชำระค่าธรรมการศึกษาตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และกำหนดการลงทะเบียนเรียน 1 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2564
ส่วนกำหนดการอื่นๆให้เป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัย เรื่องการจัดการเรียนการสอนและการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *