การจัดการเรียนการสอนและกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและกำหนดการลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประกาศเลื่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ออกไปเป็นวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการ ดังนี้

1.รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบ online หรือระบบผสมผสาน (Hybrid learning) โดยเป็นไปตามที่แต่ละคณะกําหนด

2.กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ให้ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และกำหนดรายละเอียดการลงทะเบียน ตามตารางในลิ้ง https://reg.psu.ac.th/…/registNews/regist-2-3-2564.pdf

3.กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จึงกำหนดรายละเอียดการลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ตามตารางในลิ้ง https://reg.psu.ac.th/…/registNews/regist-2-3-2564.pdf

4.แนวปฏิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนสามารถศึกษาได้จาก https://reg.psu.ac.th/reg/News/registNews/payment-regist.pdf

******5. ช่วงเวลาในการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2564 จะแบ่งช่วงการลงทะเบียนเป็น 3 กลุ่มดังนี้
5.1 กลุ่มนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ระบบเปิดให้ชำระตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันที่ 1 – 14 พฤศจิกายน 2564 โดยมีคณะที่เปิดเรียนดังนี้
– คณะพยาบาลศาสตร์
– คณะเภสัชศาสตร์
– คณะอุตสาหกรรมเกษตร
5.2 กลุ่มนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ระบบเปิดให้ชำระตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป และกำหนดการลงทะเบียนเรียนดังนี้
– ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป ลงทะเบียนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
– ชั้นปีที่ 3 ลงทะเบียนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
– ชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
– ชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
รอบรวม ลงทะเบียนวันที่ 26 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2564
5.3 กลุ่มนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระบบเปิดให้ชำระตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป และกำหนดการลงทะเบียนเรียน 1 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2564

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *