ข่าวกิจกรรม

นายชยากร ผลกล้า ที่สอบผ่านการป้องกันสารนิพนธ์

นายชยากร ผลกล้า ที่สอบผ่านการป้องกันสารนิพนธ์ Congratulations !!! ขอเเสดงความยินดีกับ นายชยากร ผลกล้า รหัสนักศึกษา 6310121014 ที่สอบผ่านการป้องกันสารนิพนธ์ ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 หัวข้อสารนิพนธ์ : การเพิ่มประสิทธิภาพงานแจ้งซ่อมอุปกรณ์สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีเว็บกรณีศึกษา คลังสินค้าของบริษัทในกลุ่มร้านสะดวกซื้อ ภายในนิคมอุตสาหกรรม ภาคใต้ (Web Technologies Improve Corrective Maintenance Efficiency: Case Study in Convenience Store Warehouse at Southern Region Industrial Estate Songkhla Province) อาจารย์ทีปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์ ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูรีนา มะตาหยง เเละ ดร. อนันท์ ชกสุริวงศ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจริงให้กับน้อง ๆ ประถม-มัธยมในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อถ่ายทอดหลักสูตร Coding in Your Area

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดโครงการ Coding in your area โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจริงให้กับน้อง ๆ ประถม-มัธยมในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งเเต่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 ธันวาคม 2565  เพื่อถ่ายทอดหลักสูตร Coding in Your Area นำร่องให้กับนักเรียนจำนวนมากกว่า 700 คน จาก 8 โรงเรียนเป้าหมาย ในจังหวัดสงขลา สตูล ตรัง สุราษฎร์ธานี ชุมพร เเละ ภูเก็ต วัตถุประสงค์ให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้โค้ดดิ้งเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน รวมถึงสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือการบริการได้อย่างแท้จริง

จริยา รัชกุล รหัสนักศึกษา 6010121031 ที่สอบป้องสารนิพนธ์ผ่าน

จริยา รัชกุล รหัสนักศึกษา 6010121031 ที่สอบป้องสารนิพนธ์ผ่าน ขอแสดงความยินดีกับ คุณ จริยา รัชกุล รหัสนักศึกษา 6010121031 ที่สอบป้องสารนิพนธ์ผ่าน ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ หัวข้อวิจัย: ไลน์แชทบอทเพื่อการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน (Line Chatbot for Diabetes Self-Care) .อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย ขอขอบคุณกรรมการสอบทุกท่าน ได้แก่ รศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ และ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ ด้วยค่ะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจริงให้กับน้อง ๆ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กะทู้ ตำบล กะทู้ อำเภอกะทู้ ภูเก็ต

นางสาวไกรศรี ไกรฤกษ สอบผ่านการป้องกันสารนิพนธ์ Congratulations !!! ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวไกรศรี ไกรฤกษ รหัสนักศึกษา 6310121022 ที่สอบผ่านการป้องกันสารนิพนธ์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 หัวข้อสารนิพนธ์ : ระบบจัดการข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯตามเกณฑ์มาตรฐานสํานักงานสีเขียว (Information System Design for Carbon Footprint Management at Khunying Long Learning Resources Center using Green Office Criteria) อาจารย์ทีปรึกษา: ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูรีนา มะตาหยง เเละ ดร. อนันท์ ชกสุริวงศ์