นางสาวไกรศรี ไกรฤกษ สอบผ่านการป้องกันสารนิพนธ์


Congratulations !!! ขอเเสดงความยินดีกับ
🎈นางสาวไกรศรี ไกรฤกษ รหัสนักศึกษา 6310121022 ที่สอบผ่านการป้องกันสารนิพนธ์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2565
🎈หัวข้อสารนิพนธ์ : ระบบจัดการข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯตามเกณฑ์มาตรฐานสํานักงานสีเขียว
(Information System Design for Carbon Footprint Management at Khunying Long Learning Resources Center using Green Office Criteria)
🎈อาจารย์ทีปรึกษา: ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ
ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูรีนา มะตาหยง
เเละ ดร. อนันท์ ชกสุริวงศ์