แผนการศึกษา 2560

วิทยานิพนธ์ 36 (0-108-0) หน่วยกิต

รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
245-695วิทยานิพธ์ (Thesis)9 (0-27-0)
รวม9 (0-27-0)
รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
245-695วิทยานิพธ์ (Thesis)9 (0-27-0)
รวม9 (0-27-0) 
รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
245-695วิทยานิพธ์ (Thesis)9 (0-27-0)
รวม9 (0-27-0)
รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
245-695วิทยานิพธ์ (Thesis)9 (0-27-0)
รวม9 (0-27-0)

วิทยานิพนธ์ 36 (5-62-14) หน่วยกิต

รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
245-530การบริหารและการจัดการแนวใหม่ (Modern Administration and Management)3 (2-2-5)
245-541การวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Research and Development in Management of Information Technology)3 (3-0-6)
245-591สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (Seminar in Management of Information Technology I)1 (0-2-1)
245-xxxวิชาเลือก (Elective Course)3 (x-x-x)
รวม10 (x-x-x)
รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
245-592สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (Seminar in Management of Information Technology II)1 (0-2-1)
245-694วิทยานิพธ์ (Thesis)6 (0-18-0)
245-xxxวิชาเลือก (Elective Course)3 (x-x-x)
รวม10 (x-x-x)
รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
245-694วิทยานิพธ์ (Thesis)6 (0-18-0)
245-xxxวิชาเลือก3 (x-x-x)
รวม9 (x-x-x)
รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
245-691สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (Seminar in Management of Information Technology III)1 (0-2-1)
245-694วิทยานิพธ์ (Thesis)6 (0-18-0)
รวม7 (0-20-1)

สารนิพนธ์ 36 (9-42-30) หน่วยกิต

(กลุ่มวิชาประมวลผลสารสนเทศ)

รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
245-530การบริหารและการจัดการแนวใหม่ (Modern Administration and Management)3 (2-2-5)
245-541การวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Research and Development in Management of Information Technology)3 (3-0-6)
245-581กรณีศึกษาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (Case Study in Management of Information Technology I)3 (0-6-3)
245-591สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (Seminar in Management of Information Technology I)1 (0-2-1)
รวม10 (5-10-15)
รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
245-511การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Web and Mobile Application Development)3 (2-2-5)
245-533

การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและประกันคุณภาพ (Information Technology Project Management and Quality Assurance)

3 (2-2-5)
245-592สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (Seminar in Management of Information Technology II)1 (0-2-1)
245-xxxวิชาเลือก (Elective Course)3 (x-x-x)
245-xxxวิชาเลือก (Elective Course)3 (x-x-x)
รวม13 (x-x-x)
รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
245-681กรณีศึกษาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 (0-6-3)
245-693สารนิพนธ์  (Minor Thesis)3 (0-9-0)
245-xxxวิชาเลือก (Elective CourseX)3 (x-x-x)
รวม7 (x-x-x)
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
245-691 สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (Seminar in Management of Information Technology III) 1 (0-2-1)
245-693 สารนิพนธ์ (Minor Thesis) 3 (0-9-0)
รวม 4(0-11-1)

สารนิพนธ์ 36 (9-42-30) หน่วยกิต

(กลุ่มวิชาสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์)

รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
245-530การบริหารและการจัดการแนวใหม่ (Modern Administration and Management)3 (2-2-5)
245-541การวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Research and Development in Management of Information Technology)3 (3-0-6)
245-581กรณีศึกษาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (Case Study in Management of Information Technology I)3 (0-6-3)
245-591สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (Seminar in Management of Information Technology I)1 (0-2-1)
รวม10 (5-10-15)
รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
245-511เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต (Information Technology and the Internet)3 (2-2-5)
245-533

การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและประกันคุณภาพ

(Information Technology Project Management and

Quality Assurance)

3 (2-2-5)
245-592สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (Seminar in Management of Information Technology II)1 (0-2-1)
245-xxxวิชาเลือก (Elective Course)3 (x-x-x)
245-xxxวิชาเลือก (Elective Course)3 (x-x-x)
รวม13 (x-x-x)
รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
245-681กรณีศึกษาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 (0-6-3)
245-693สารนิพนธ์  (Minor Thesis)3 (0-9-0)
245-xxxวิชาเลือก (Elective CourseX)3 (x-x-x)
รวม7 (x-x-x)
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
245-691 สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (Seminar in Management of Information Technology III) 1 (0-2-1)
245-693 สารนิพนธ์ (Minor Thesis) 3 (0-9-0)
รวม 4(0-11-1)

สารนิพนธ์ 36 (9-42-30) หน่วยกิต

(กลุ่มวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)

รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
245-530การบริหารและการจัดการแนวใหม่ (Modern Administration and Management)3 (2-2-5)
245-541การวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Research and Development in Management of Information Technology)3 (3-0-6)
245-581กรณีศึกษาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (Case Study in Management of Information Technology I)3 (0-6-3)
245-591สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (Seminar in Management of Information Technology I)1 (0-2-1)
รวม10 (5-10-15)
รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
245-511ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)3 (2-2-5)
245-533

การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและประกันคุณภาพ

(Information Technology Project Management and

Quality Assurance)

3 (2-2-5)
245-592สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (Seminar in Management of Information Technology II)1 (0-2-1)
245-xxxวิชาเลือก (Elective Course)3 (x-x-x)
245-xxxวิชาเลือก (Elective Course)3 (x-x-x)
รวม13 (x-x-x)
รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
245-681กรณีศึกษาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 (0-6-3)
245-693สารนิพนธ์  (Minor Thesis)3 (0-9-0)
245-xxxวิชาเลือก (Elective CourseX)3 (x-x-x)
รวม7 (x-x-x)
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
245-691 สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (Seminar in Management of Information Technology III) 1 (0-2-1)
245-693 สารนิพนธ์ (Minor Thesis) 3 (0-9-0)
รวม 4(0-11-1)