แผนการศึกษา 2564

วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
245-692วิทยานิพธ์ (Thesis)
รวม
รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
245-692วิทยานิพธ์ (Thesis)
รวม99
รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
245-692วิทยานิพธ์ (Thesis)
รวม
รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
245-692วิทยานิพธ์ (Thesis)
รวม

วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต

รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
245-510นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล (Innovation and Digital Transformation Technologies)
245-512การวิจัยและการออกแบบนวัตกรรม (Research on Innovative Design) 
245-581สัมมนาด้านนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล 1 (Seminar in Digital Innovation and Transformation I)
245-xxxวิชาเลือก (Elective Course)
รวม10 
รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
245-582สัมมนาด้านนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล 2 (Seminar in Digital Innovation and Transformation II)1
245-693วิทยานิพธ์ (Thesis)3
245-xxxวิชาเลือก (Elective Course)3
245-xxxวิชาเลือก (Elective Course)3
รวม10
รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
245-693วิทยานิพธ์ (Thesis)9
รวม9
รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
245-691

สัมมนาด้านนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล 3  (Seminar in Digital Innovation and Transformation III) 

245-694วิทยานิพธ์ (Thesis)
รวม7 (0-20-1)

สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
245-501 ชุดวิชานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล สำหรับธุรกิจ และอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Module: Digital Innovation and Transformation for Smart Business and Industry)  6
245-581 สัมมนาด้านนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล 1 (Seminar in Digital Innovation and Transformation I) 1
245-xxx วิชาเลือก (Elective Course) 3
รวม 10
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
245-582 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Module: Artificial Intelligence and Data Analytics for Smart Business and Industry) 6
245-582 สัมมนาด้านนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล 2 (Seminar in Digital Innovation and Transformation II) 1
245-xxx วิชาเลือก (Elective Course) 3
รวม 10
รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
245-691สารนิพนธ์ (Minor Thesis) 3
245-xxxวิชาเลือก (Elective Course)3
245-xxxวิชาเลือก (Elective Course) 3
รวม9
รหัสชื่อวิชาหน่วยกิต
245-683สัมมนาด้านนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล 3  (Seminar in Digital Innovation and Transformation III)1
245-691สารนิพนธ์ (Minor Thesis)3
245-xxxวิชาเลือก (Elective Course)3
รวม