บุคลากร

คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตร

ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร

ประธานกรรมการ

รศ.ดร.เกริกชัย ทองหนู

ที่ปรึกษา

ดร.ณัฐธิดา สุวรรณโณ

กรรมการ

ผศ.ดร.จารุณี ดวงสุวรรณ

กรรมการ

อาจารย์รวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง

กรรมการ

บุคลากรประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.สุนทร วิทูสุรพจน์

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผศ.ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์

กรรมการบริหารหลักสูตร

ผศ.ดร. สูรีนา มะตาหยง

กรรมการบริหารหลักสูตร

นางสาวภาวิณี อินทฤทธิ์

นักวิชาการอุดมศึกษา

นางสาวอัมพวรรณ์ สังข์บุรินทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี