บุคลากร

คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตร

รศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์

ประธานคณะกรรมการ

รศ.ดร.เกริกชัย ทองหนู

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล

กรรมการ

ดร.ณัฐธิดา สุวรรณโณ

กรรมการ

ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร

กรรมการ

ผศ.ดร.จารุณี ดวงสุวรรณ

กรรมการ

อาจารย์รวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง

กรรมการ

บุคลากรประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์

กรรมการบริหารหลักสูตร

ผศ.ดร.สุนทร วิทูสุรพจน์

กรรมการบริหารหลักสูตร

ผศ.ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย

กรรมการบริหารหลักสูตร

ผศ.ดร. สูรีนา มะตาหยง

กรรมการบริหารหลักสูตร

นางสาวภาวิณี อินทฤทธิ์

นักวิชาการอุดมศึกษา

นางสาวอัมพวรรณ์ สังข์บุรินทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี