คณาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
245-501ชุดวิชานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมอัจฉริยะ6 หน่วยกิต
245-510นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล3 หน่วยกิต
245-511กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล3 หน่วยกิต
245-513การจัดการโครงการดิจิทัล3 หน่วยกิต
245-512การวิจัยและการออกแบบนวัตกรรม3 หน่วยกิต
245-610การยอมและแพร่กระจายนวัตกรรมดิจิทัล3 หน่วยกิต
245-612ภาวะผู้น าและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม3 หน่วยกิต
245-622

การพัฒนาเทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกต์เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ชาญฉลาด

3 หน่วยกิต
245-672หัวข้อขั้นสูงทางด้านการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล3 หน่วยกิต
245-683สัมมนาด้านนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล 31 หน่วยกิต
245-691สารนิพนธ์6 หน่วยกิต
245-693วิทยานิพนธ์18 หน่วยกิต
 • eLearning, Web Design and Technology, IT for People With Special Needs

074-287-430

watcharawalee.t@psu.ac.th

ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์

วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Science et Technologies industrielles), Universite d’Orleans, France

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
245-621

การวิเคราะห์ธุรกิจดิจิทัลและเครื่องมืออัจฉริยะทางธุรกิจ

3 หน่วยกิต
245-691สารนิพนธ์6 หน่วยกิต
245-693วิทยานิพนธ์18 หน่วยกิต
 • Machine Learning, Cognitive Systems, Robotics
 • Machine Learning (Supervised Learning Methods, SVM, Bayesian Inference, Artificial intelligence), Computer Vision (Object Detection and Recognition)

ผศ.ดร.สุนทร วิทูสุรพจน์

วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Telecommunications), Swinburne University of Technology, Australia

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
245-522

เทคนิคและแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม
อัจฉริยะ

3 หน่วยกิต
245-691สารนิพนธ์6 หน่วยกิต
245-693วิทยานิพนธ์18 หน่วยกิต
 • Computer Networks (Differentiated Services), Information Engineering (3G Mobile Phone Applications, Web Services)

ผศ.ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย

วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Computer Science), Lancaster University, U.K..

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
245-502

สัมมนาด้านนวัตกรรมและการเปลี่ยน แปลงสู่ยุคดิจิทัล 2

1 หน่วยกิต
245-691สารนิพนธ์6 หน่วยกิต
245-693วิทยานิพนธ์18 หน่วยกิต
 • Computer Networks, Wireless Sensor Networks, Internet of Things, Mobile Computing

ผศ.ดร. สูรีนา มะตาหยง

วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Information Technology), Universiti Teknologi PETRONAS, Malaysia

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
245-502 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับธุรกิจและ อุตสาหกรรมอัจฉริยะ 6 หน่วยกิต
245-581 สัมมนาด้านนวัตกรรมและการเปลี่ยน แปลงสู่ยุคดิจิทัล 1 1หน่วยกิต
245-520 การวิเคราะห์และออกแบบโดยผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง 3 หน่วยกิต
245-673 หัวข้อขั้นสูงทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ 1 3 หน่วยกิต
245-674 หัวข้อขั้นสูงทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญา ประดิษฐ์ 2 3 หน่วยกิต
245-691 สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
245-693 วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต
 • Data Analytics, Artificial Intelligence, IoT, Blockchain, Cloud Computing,  Knowledge Management,  Information Technology,  Interaction, 

ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ

ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
245-502 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับธุรกิจและ
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
6 หน่วยกิต
245-691 สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
245-693 วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต
 • Semantic Web / Linked Data Big Data Integration Deep Learning

ผศ.ดร.ณัฐธิดา สุวรรณโณ

วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. Information and Mechanical System Engineering

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
245-501

ชุดวิชานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลส าหรับธุรกิจแลอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

6 หน่วยกิต
245-691สารนิพนธ์6 หน่วยกิต
245-693วิทยานิพนธ์18 หน่วยกิต
 • Data Mining, Information System, NLP, Information Retrieval
 • Information System for Tourism

ผศ.ดร.ดุจดาว บูรณะพาณิชย์กิจ

วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering) University College London, U.K.

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
245-620อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม3 หน่วยกิต
245-691สารนิพนธ์6 หน่วยกิต
245-693วิทยานิพนธ์18 หน่วยกิต
 • Semantic Web / Linked Data Big Data Integration Deep Learning
 • Information System for Tourism
 •  

ผศ.ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
245-501

ชุดวิชานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลส าหรับธุรกิจและ

อุตสาหกรรมอัจฉริยะ

6 หน่วยกิต
245-691สารนิพนธ์6 หน่วยกิต
245-693วิทยานิพนธ์18 หน่วยกิต
 • Business Information System, Accounting Information System

รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Electrical Engineering), Santa Clara University, U.S.A.

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
245-691 สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
245-693 วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต
 • Design for Testability, Built-in Self-test, VLSI Testing, Digital System, IC Design

ผศ.ดร.ธเนศ ปานรัตน์

วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Molecular Biology and Bioinformatics), Prince of Songkla University

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
245-611

การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ

3 หน่วยกิต
245-691สารนิพนธ์6 หน่วยกิต
245-693วิทยานิพนธ์18 หน่วยกิต

ดร.น้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี

วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D.(Computer Science) Universiti Sains Malaysia, Malaysia

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
245-521การจัดการข้อมูลองค์กรและการวิเคราะห์3 หน่วยกิต
245-522เทคนิคและแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ส าหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม
อัจฉริยะ
3 หน่วยกิต
245-621การวิเคราะห์ธุรกิจดิจิทัลและเครื่องมืออัจฉริยะทางธุรกิจ3 หน่วยกิต
245-691สารนิพนธ์6 หน่วยกิต
245-693วิทยานิพนธ์18 หน่วยกิต

ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร

วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Computer Science), Paris 11 University, France

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
245-683

สัมมนาด้านนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล 3

1 หน่วยกิต
245-691สารนิพนธ์6 หน่วยกิต
245-693วิทยานิพนธ์18 หน่วยกิต

รศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Computer Science), University of Manchester, U.K.

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
245-502

กรณีศึกษาด้านนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล

3 หน่วยกิต
245-691สารนิพนธ์6 หน่วยกิต
245-693วิทยานิพนธ์18 หน่วยกิต
 • High Performance Computing and Cloud Computing, Parallel and Distributed Computing and Systems, Parallel and Distributed Simulation Systems, Braille Computer Systems and Assistive Technology

รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ

วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Electrical Engineering) U. of Surrey, UK, 2545.

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
245-671

หัวข้อขั้นสูงทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล

3 หน่วยกิต
245-691สารนิพนธ์6 หน่วยกิต
245-693วิทยานิพนธ์18 หน่วยกิต

รศ.ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ

วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Electrical Engineering),Old Dominion University, U.S.A.

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
245-691 สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
245-693 วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต
 • Robotics and Control Systems (Speech Recognition and Synthesis, Image Processing, Pattern Recognition, Digital Signal Processing), Computer System Design (Embedded System) Automation

074-287-430

montri@coe.psu.ac.thEducation

ดร.สมชัย หลิมศิโรรัตน์

วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Agricultural Science), Kyoto University, Japan

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
245-691 สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
245-693 วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต
 • Robotics and Control Systems (Image Processing), Information Engineering (Java Technology)

รศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ

วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Computer Science), Portland State University, U.S.A.

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
245-620

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม

3 หน่วยกิต
245-691สารนิพนธ์6 หน่วยกิต
245-693วิทยานิพนธ์18 หน่วยกิต
 • Computer Security, Information management, Optimization, Information Technology Security